HAPPY HOME CLINIC

ยินดีต้อนรับสู่

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แฮปปีัโฮม คลินิก
HAPPY HOME CLINIC

Child and Adolescent Psychiatric Clinic

 

H   A   P   P   Y       H   O   M   E       C   L   I   N   I   C

 

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย
ดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา
ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมงาน
นักจิตวิทยาคลินิก นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด

 

วัตถุประสงค์

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ให้บริการทางการแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2) ให้บริการทางการแพทย์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4) ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

นโยบาย

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้อง บริการในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1) ดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์
2) ดูแลรักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
3) ดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามแผนการรักษาเฉพาะบุคคล
4) พัฒนาบริการเฉพาะทางที่หลากหลาย ครอบคลุมตามสภาพปัญหา
5) พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
6) พัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้มีความรู้ถูกต้อง เจตคติเชิงบวก และทักษะเหมาะสม ในการดูแลเด็กและเยาวชน
7) พัฒนาศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ขอบเขตบริการ

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีบริการคลินิกเฉพาะทาง ตามสาขาวิชาชีพ ดังนี้

· คลินิกแพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatric Clinic)
· ทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Test)
· ทดสอบไอคิว (IQ - Intelligence Quotient)
· ทดสอบอีคิว (EQ - Emotional Quotient)
· ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test)
· ทดสอบพัฒนาการ (Developmental Test)
· ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification)
· แก้ไขการพูด (Speech Therapy)
· กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)
· เสริมสร้างทักษะสังคม (Social Skill Training)

 

กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเรียนจบมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมกลุ่มอาการและปัญหาต่างๆ ดังนี้

กลุ่มปัญหาด้านพัฒนาการและระบบประสาท (Neurodevelopmental Disorders)

· สมาธิสั้น (ADHD - Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder)
· ออทิสติก (ASD – Autism Spectrum Disorder)
· แอลดี (SLD - Specific Learning Disorders)
· บกพร่องทางสติปัญญา (ID – Intellectual Disability)
· ปัญหาการพูดและการสื่อสาร (Communication Disorders)
· ปัญหาการเคลื่อนไหว (Motor Disorders)
     - ติ๊ก (Tics Disorder)
     - ทูเร็ตต์ (Tourette’s Disorder)
· พัฒนาการช้า (Delayed Development)

กลุ่มอาการวิตกกังวล (Anxiety Disorders)

· วิตกกังวล (GAD – Generalized Anxiety Disorder)
· วิตกกังวลการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)
· วิตกกังวลการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder)
     - กลัวสังคม (Social Phobia)
     - ไม่พูดบางสถานการณ์ (Selective Mutism)
· แพนิก (Panic Disorder)
· โฟเบีย (Specific Phobia)
· กลัวที่โล่ง (Agoraphobia)

กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive and Related Disorders)

· ย้ำคิดย้ำทำ (OCD – Obsessive-Compulsive Disorder)
· ถอนผม (Hair-Pulling Disorder/ Trichotillomania)
· แกะผิวหนัง แทะเล็บ (Skin Picking Disorder)
· หมกมุ่นกับความผิดปกติร่างกายเกินจริง (Body Dysmorphic Disorder)
· หมกมุ่นกับการสะสมมากเกิน (Hoarding Disorder)

กลุ่มอาการจากความเครียดหรือเหตุการณ์สะเทือนใจ
(Trauma- and Stressor-Related Disorders)

· ปัญหาการปรับตัว การแก้ไขปัญหา (Adjustment Disorders)
· โรคเครียดเฉียบพลัน (Acute Stress Disorder)
· โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD - Posttraumatic Stress Disorder)

กลุ่มปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม

· โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder)
· โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)
· โรคจิตเภท (Schizophrenia)
· ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์
  (Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders)
· ปัญหาการกิน (Feeding and Eating Disorders)
       - Anorexia Nervosa
       - Bulimia Nervosa
       - Pica
· ปัญหาการนอน (Sleep-Wake Disorders)
· ปัญหาการขับถ่าย (Elimination Disorders)
· ฉี่รดกางเกง ฉี่รดที่นอน (Enuresis)
· อึรดกางเกง อึไม่ถูกที่ (Encopresis)
· ปัญหาทางกายจากภาวะจิตใจ (Somatic Symptom Disorders)
· ปัญหาไม่ไปโรงเรียน (School Refusal)

 

H   A   P   P   Y       H   O   M   E       C   L   I   N   I   C

happy home clinic

การนัดหมาย

เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ก่อนเข้ารับบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 082-014-7272

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

happy home clinic

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
นักจิตวิทยาคลินิก
นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานสำหรับโรงเรียน และแบบประเมินสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการดูแลรักษา และติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงคำแนะนำต่างๆ สำหรับการดูแลตามประเภทของปัญหาที่พบ

ภาษาไทย

· แบบรายงานสำหรับโรงเรียน
· แบบประเมินพฤติกรรม สำหรับคุณครู
· แบบประเมินพฤติกรรม สำหรับผู้ปกครอง
· คำแนะนำสำหรับครู ในการดูแลสมาธิสั้น
· คำแนะนำสำหรับครู ในการดูแลออทิสติก

ภาษาอังกฤษ

· School Report
· Questionnaire for teacher
· Questionnaire for parent
· Recommendation for ADHD student
· Recommendation for Autism student
· Recommendation for Tourette's Disorder student

 


happy home clinic
ผจญภัยดินแดนพหุปัญญา

 

happy home clinic
แผนที่สู่การผจญภัย

 

happy home clinic
เส้นทางการผจญภัย

 

happy home clinic
ห้องชายหาด - กิจกรรมบำบัด

 

happy home clinic
ห้องโจรสลัด - กิจกรรมบำบัด

 

happy home clinic
ห้อง Snoezelen

 

happy home clinic
ห้องช้างน้อย - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

happy home clinic
ห้องนกน้อย - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

happy home clinic
ห้องบอลลูน - แก้ไขการพูด

 

happy home clinic
ห้องไดโนเสาร์ - ศิลปะบำบัด

 

happy home clinic
ห้องสัตว์ป่า - การศึกษาพิเศษ

 

happy home clinic
สิ้นสุดการผจญภัย

 

 

คลินิกแพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Child & Adolescent Psychiatric Clinic

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง (Child & Adolescent Psychiatric Clinic) ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาต่างๆ ในเด็กและวัยรุ่น ที่อยู่ในขอบเขตบริการสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดยครอบคลุมบริการเฉพาะทางตามความจำเป็น และเหมาะสมสำหรับแต่ละคน ดังนี้

ประเมินและวินิจฉัย (Assessment & Diagnosis)
    · สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education)
    · ให้คำปรึกษา (Counseling)
    · จิตบำบัด (Psychotherapy)
    · การเล่นบำบัด (Play Therapy)
    · ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
    · การบำบัดรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)

เน้นการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์ การประเมินและวินิจฉัย (Assessment & Diagnosis) อิงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์มาตรฐานล่าสุด DSM-5 (the fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) โดย American Psychiatric Association

มีการวางแผนการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามแผนการรักษาเฉพาะบุคคล และติดตามความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน

การส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การทดสอบระดับพัฒนาการ (Developmental Test) การทดสอบระดับสติปัญญา (IQ Test) การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement Test) และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ (Psychological Test) จะทำตามความจำเป็น เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัย และวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง

การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้มีความรู้ถูกต้อง เจตคติเชิงบวก และทักษะเหมาะสม ในการดูแลเด็กและเยาวชน ตามศักยภาพ และสภาพปัญหาของแต่ละคน

การให้คำปรึกษา (Counseling), จิตบำบัด (Psychotherapy), การเล่นบำบัด (Play Therapy) จะเลือกใช้ตามระดับของปัญหา ซึ่งอาศัยความลึกในการดูแลจิตใจที่แตกต่างกัน

ครอบครัวบำบัด (Family Therapy) เป็นการบำบัดรักษาร่วมกันทั้งครอบครัว โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการสื่อสารกันภายในครอบครัวอย่างเข้าใจ และสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาในการบำบัดรักษา (pharmacotherapy) จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ปกครอง โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน แจ้งชื่อยาที่จะใช้ให้ทราบทุกครั้ง และมีการติดตามผลจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

ในการบำบัดรักษา จะสนับสนุนการแพทย์เสริมและทางเลือกอื่นๆ เพื่อเสริมผลการบำบัดรักษาให้ดีขึ้น โดยอิงจากข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษา ค้นคว้า หรือได้รับการบอกเล่ามา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ถึงทางเลือก ความเหมาะสม ข้อดี และข้อเสีย ของการบำบัดรักษาแต่ละวิธี

 

happy home clinic
ห้องตรวจ 1 - โลกใต้ทะเล

 

happy home clinic
ห้องตรวจ 2 - รับแสงตะวัน

 

happy home clinic
ห้องตรวจ 3 - ใต้แสงจันทร์

 

 

ประวัติความเป็นมา

HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก (HAPPY HOME CLINIC) เป็นคลินิกภาคเอกชน ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในงานเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) และนักกิจกรรมบำบัด

แฮปปี้โฮม คลินิก เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2546 โดยตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ตามชื่อในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ว่า “คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง แฮปปี้โฮม” ซึ่งนับเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แห่งแรกของประเทศไทย

ณ เวลานั้น การเข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลำบาก คิวนัดตรวจในโรงพยาบาลภาครัฐต้องรอหลายเดือน เนื่องจากสถานพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีน้อยมาก ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้

แฮปปี้โฮม คลินิก เริ่มเปิดดำเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างถูกหลัก ทันท่วงที โดยรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มาร่วมให้การบำบัดรักษา เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับบริการครบถ้วนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และได้รับการดูแลต่อเนื่อง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554 แฮปปี้โฮม คลินิก ได้ย้ายสถานที่ใหม่ มาเปิดดำเนินการบนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ตามชื่อในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ว่า “แฮปปี้โฮม คลินิกเวชกรรม”

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่สู่สังคมไทย ให้เห็นว่า บริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหรือน่าอายแต่อย่างไร ใครๆ ก็สามารถมารับบริการได้ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว หรือต้องการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ วัยรุ่นเครียด จิตตก สับสน ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการแก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงที และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

happy home clinic
บรรยากาศหน้าร้าน

 

happy home clinic
มุมต้อนรับ

 

happy home clinic
มุมนั่งรอ