แฮปปี้โฮม คลินิก

HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา
ด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ
ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด

Happy Home Clinic »

 


ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการและจัดฝึกอบรม นำเสนอความรู้ทางวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี
การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก

Happy Home Academy »

 


นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประกอบด้วย ผลงานด้านหนังสือ บทความ ผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเป็นวิทยากร ฯลฯ

การศึกษา
· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ

นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด

ข้อมูลทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานบำบัดรักษา และให้การปรึกษากับครอบครัว ณ แฮปปี้โฮมคลินิก เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

· นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
· นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
· นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

รวบรวมผลงานด้านหนังสือ สื่อ สิ่งพมพ์ ทางวิชาการ ที่ประพันธ์ หรือบรรณาธิการ โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา พร้อมให้ดาวน์โหลดหนังสือ หรือเนื้อหาที่สนใจได้

การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ผลงานหนังสือเล่มล่าสุด

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
· แบบประเมินจุดแข็งและจัดอ่อน SDQ
· แบบคัดกรองออทิสติก
· แบบคัดกรองสมาธิสั้น
· แบบทดสอบการติดเกม ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน