HAPPY HOME CLINIC

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

รวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
รวมถึงการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้
เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

H   A   P   P   Y       H   O   M   E       A   C   A   D   E   M   Y

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 

ย้ายข้อมูลไปที่หน้าใหม่

www.happyhomeclinic.com/sc01-special-child.html

 

เด็กพิเศษ »

 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2560). เด็กพิเศษ. [Online]. Available URL: http://www.happyhomeclinic.com/sp01-specialchild.htm

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

· เด็กพิเศษ
· เด็กพิเศษ - หนูเป็นใคร มาจากไหน
· เด็กพิเศษ - รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร
· เด็กพิเศษ - ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ
· เครือข่ายสร้างปัญญา พัฒนาเด็กพิเศษ
· คนพิการ กับโอกาสทางสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม »