happyhomeclinic.com
HOME
CLINIC STAFF ACADEMY SMART D CAMP CONTACT US
 
ประวัติและผลงาน
ประวัติ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
นพ.ทวีศักดิ์
 

 
ติดต่อแฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272
 

 
แฮปปี้โฮมคลินิก - คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แฮปปี้โฮมคลินิก
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
ศูนย์วิชาการ
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
สมาร์ท ดี แคมป์
 

 

ข้อมูลวิชาการ
 
เด็กพิเศษ
สมาธิสั้น
แอล ดี
ออทิสติก
แอสเพอร์เกอร์
พัฒนาการ
บทความอื่นๆ
 
ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม
 

 

ข้อมูลบริการ
 
จิตเวชเด็ก
ปรับพฤติกรรม
กิจกรรมบำบัด
แก้ไขการพูด
การศึกษาพิเศษ
ศิลปะบำบัด
ทักษะสังคม
 

 

ประวัติและผลงาน

นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

 

  HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็ก
  SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ


นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 

การศึกษา

วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

หนังสืออนุมัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ (จุฬาฯ)

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)

มัธยมศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ประถมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์)

 

 

การทำงาน

* จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮมคลินิก (คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

* ผู้อำนวยการ สมาร์ท ดี แคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

* ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กรมสุขภาพจิต

* เว็ปมาสเตอร์ www.smartdcamp.com

* เว็ปมาสเตอร์ www.happyhomeclinic.com

* อดีตผู้อำนวยการ รพ.สองแคว, รพ.สันติสุข จ.น่าน

* ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

* ร่วมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ชุดที่ 2 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีส ในประเทศพม่า

Thai Medical Team 2
ข้อมูลเพิ่มเติม » คลิ๊กที่นี่

* ร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย

 

 

การฝึกอบรมดูงาน

* EUNETHYDIS 23rd International ADHD Conference 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)

* ศึกษาดูงาน เรื่อง "Children with intellectual disabilities and their needs and relevant services" ณ ประเทศญี่ปุ่น

* ศึกษาดูงาน เรื่อง "Psychotraumatology" ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  ข้อมูลเพิ่มเติม » คลิ๊กที่นี่

* หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ออทิสติก ณ มลรัฐนอร์ท โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม » คลิ๊กที่นี่

* ศึกษาดูงานด้านจิตเวชศาสตร์ ณ มณฑลเทียนจิน (Tianjin Municipal Bareau) สาธารณรัฐประชาชนจีน

* หลักสูตรส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และการเสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ

* หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การดูแล และส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

* หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรที่ดูแลเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษอื่น

* หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

* หลักสูตรเวชศาสตร์โรคติดยา

* หลักสูตร Management of Children in Disaster Situations

* หลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก

* หลักสูตรการผลิตตำราทางการแพทย์

* หลักสูตรเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่น 30 (Kaset Mini MBA)

* หลักสูตรความรู้และทักษะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

* หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่น 4

 

 

ผลงาน

* อาจารย์พิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็ก และเด็กพิเศษ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา

* ประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ (Thai Rain Man Project)

* ประธานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติก

* ประธานโครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด

* ประธานโครงการเสริมสร้างศัยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

* โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกแบบบูรณาการ

* โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรกเกิด - 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร

* คณะวิทยากรในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกแบบบูรณาการ

* คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกำหนดมาตรฐานสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

* คณะทำงานเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวง (ฉบับที่ 2) ประเภทความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนร

* คณะทำงานจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ความพิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)

* คณะทำงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปสช. กรุงเทพฯ)

* พัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning Disabilities and Health (ICF) กลุ่มออทิสติก

* งานวิจัยเรื่อง "ความรู้ เจตคติ และทักษะเชิงความคิด ของผู้ปกครองเด็กออทิสติก"

* ร่วมงานวิจัย "โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบาดวิทยาโรคออทิซึม ในประเทศไทย"

* จัดทำเอกสารวิชาการ ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

 

ผลงานด้านหนังสือ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548 . ISBN 974-01-5332-1

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548 . ISBN 974-01-5336-4

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. แนวทางการดูแล ออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548 . ISBN 974-01-5337-2

     
คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง
ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ
แนวทางการดูแล ออทิสติก
     

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และ ชุติวรรณ แก้วไสย . ดนตรีบำบัด (Music Therapy). ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์ดนตรีบำบัด. สถาบันราชานุกูล, 2547.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (บรรณาธิการ). สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ (Thai Rain Man Project). คณะกรรมการพัฒนาออทิสติก สถาบันราชานุกูล, 2548.

เอกสารพิธีเปิดศูนย์ดนตรีบำบัด. สถาบันราชานุกูล สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ (Thai Rain Man Project)

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549 . ISBN 978-974-296-602-7

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2550 . ISBN 978-974-296-653-9

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2550 . ISBN 978-974-296-654-6

     
การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก
การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ
     

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และ สมจิตร ไกรศรี. โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549 . ISBN 978-974-296-523-5

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ศิลปะ สมดุลแห่งชีวิต. ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล. กรุงเทพฯ, 2551

   
โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล เอกสารพิธีเปิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล
   

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. โรคออทิสติก (Autistic Disorder). ในเอกสารวิชาการ รวมความรู้ เรื่อง “บุคคลออทิสติก”, โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยออทิสติก โดยทีมสหวิชาชีพ. สถาบันราชานุกูล, 2546

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ. ใน: สุขภาพจิตเด็กกับอุบัติภัยหมู่-ภัยพิบัติ, เบญจพร ปัญญายง, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด; 2553; หน้า 140-152.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และกรทิพย์ วิทยากาญจน์. ต้นแบบกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, 2557.>

   
   

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิ่ง, 2558. ISBN 978-974-296-851-9

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. 2560. ISBN 978-974-296-882-3

   
   

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก. ใน: คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; 2553; หน้า 43-48.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางออทิสติก. ใน: ดารณี สุวพันธ์ (บรรณาธิการ). คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: 2556; กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ; หน้า 95-98.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ความพิการประเภท 4.2 ออทิสติก. ใน: คู่มือมาตรฐานกลาง ประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; 2555; หน้า 37-41.

     
     

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, แอลดี-ความบกพร่องทางการเรียนรู้. ใน: คู่มือแนวทางในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ อายุ 6-12 ปี ในชั้นเรียน ระหว่างเครือข่ายด้านการศึกษาและเครือข่ายด้านสาธารณสุข. กรุงเทพฯ; 2556; หน้า 7-13.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, แอลดี กับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย. ใน: คู่มือแนวทางในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ อายุ 6-12 ปี ในชั้นเรียน ระหว่างเครือข่ายด้านการศึกษาและเครือข่ายด้านสาธารณสุข. กรุงเทพฯ; 2556; หน้า 15-18.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. หน่วยที่ 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 21010 (10203010) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1-7. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; 2559; หน้า 3-(1-51). ISBN 978-616-16-1033-3

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. หน่วยที่ 14 การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 21010 (10203010) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; 2559; หน้า 14-(1-47). ISBN 978-616-16-1064-7

   
   

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอารี อยู่ภู่. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2558. ISBN 978-974-296-846-5

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอารี อยู่ภู่. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2558. ISBN 978-974-296-848-9

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอรุณศรี บุญที. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559. ISBN 978-616-11-2958-3

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์ และจุฑารัตน์ ขาวละออ. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560.

     
 
     
 
     

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และวรรณวิไล ภู่ตระกูล (บรรณาธิการ). ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปี 2557. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง; 2557. ISBN 978-974-296-828-1

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และอารี อยู่ภู่ (บรรณาธิการ). ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปี 2558. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง; 2558. ISBN 978-616-11-2680-3

   
   

 

 

ผลงานสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ

พหุปัญญา อัจฉริยภาพหลากหลายมิติที่น่าค้นหา. ในวารสาร UPDATE. มีนาคม, 2549.

เด็กพิเศษ รู้ก่อนเกิดได้ไหม. ใน นิตยสาร Mother & Baby. 2005.

รู้จักและเข้าใจ เด็กแอลดี. ใน นิตยสาร Mother & Baby. March, 2006.

สมาธิสั้น...ปัญหาที่แก้ไขได้. ใน นิตยสารรักลูก. มิถุนายน, 2549.

เมื่อลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม. ใน นิตยสารรักลูก. กรกฎาคม, 2549.

ข้อมูลเจาะลึกเพื่อพ่อแม่ที่มีลูกเป็น "เด็กพิเศษ". ใน นิตยสาร Mother & Baby. November, 2007.

Animal Therapy เพื่อนรักบำบัดโรค (บทสัมภาษณ์). ใน นิตยสาร Health and Cusine. มกราคม 2551.

 

 
นำเสนอผลงานวิชาการ
   

ลักษณะการทำร้ายตนเองและการพยายามฆ่าตัวตาย ของประชากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559

Self-assault and suicide attempts characteristic of Bangkok in 2016.
poster presentation ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
» รายละเอียดเพิ่มเติม
   

การคัดกรองสุขภาพจิตคนขอทาน ในกรุงเทพมหานคร

Mental health screeninjg of beggar in Bangkok.
poster presentation ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15
» รายละเอียดเพิ่มเติม
   

ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก)

Good mental health family camp (for autism spectrum disorder).
poster presentation ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14
» รายละเอียดเพิ่มเติม
   

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556

Unit cost analysis of mental health prevention and promotion of mental health center, department of mental health, fiscal year 2013.
poster presentation ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14
» รายละเอียดเพิ่มเติม
   

การจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร

Developing service system for children 0-5 years old with developmental disabilities in Bangkok.
poster presentation ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12
» รายละเอียดเพิ่มเติม
   

 

สัมภาษณ์รายการทีวี

1) สมาธิสั้น (รายการทีวี “เสียงผู้บริโภค” สทท. 11)

2) ออทิสติก (รายการทีวี “Health Station” ITV)

3) ความก้าวร้าว : กรรมพันธุ์หรือการเลี้ยงดู (รายการทีวี “ล้อมรั้วด้วยรัก” ททบ. 5)

4) ศิลปะบำบัด (รายการทีวี "Health Channel" ASTV)

5) ทิศทางการพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาพิเศษ เพื่ออบรมบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ชุด "สร้างด้วยใจ เพื่อเด็กออทิสติก" (ทีวีเพื่อการศึกษา - ETV)

6) รายการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ชุด "สร้างด้วยใจ เพื่อบุคคลปัญญาอ่อน" (ทีวีเพื่อการศึกษา - ETV)

7) การบำบัดทางเลือกในเด็กออทิสติก (รายการทีวี "ชีวิตชีวา" ช่อง 3)

8) ศิลปะบำบัด (รายการทีวี "สบาย@9" modern9)

9) กิจกรรมการบำบัดเด็กแอลดี (รายการทีวี "ชีวิตชีวา" ช่อง 3)

10) แอสเพอร์เกอร์ (รายการ "ชีวิตเลือกได้" ทีวีเพื่อการศึกษา - ETV)

11) การบำบัดทางเลือก (รายการ "ชีวิตเลือกได้" ทีวีเพื่อการศึกษา - ETV)

12) สัตว์รักษาโรค (รายการทีวี "สืบพันเรื่อง" สาระแนแชนแนล)

13) เด็กพิเศษกับชีวิตที่ไม่พิเศษ (รายการรถปลดทุกข์ ไทยรัฐทีวี)

เด็กพิเศษกับชีวิตที่ไม่พิเศษ (รายการรถปลดทุกข์ ไทยรัฐทีวี)

14) การคัดกรองเด็กปฐมวัย (รายการทีวีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

การคัดกรองเด็กปฐมวัย (รายการทีวีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 

 

สัมภาษณ์รายการวิทยุ

1) ออทิสติก (รายการวิทยุ “เสียงเพื่อผู้บริโภค”)

2) สมาธิสั้น (รายการวิทยุ “เสียงเพื่อผู้บริโภค”)

3) สมาธิสั้น (รายการวิทยุ “ปัญหานี้มีทางแก้” คลื่น ปณ 1 FM)

4) เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก (รายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์)

5) การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก (รายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์)

6) เมื่อเด็กออทิสติกถึงวัยเรียน (รายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์)

7) พฤติกรรมแปลกของเด็กออทิสติก (รายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์)

8) ออทิสติก (รายการวิทยุภาคภาษาไทย สถานีวิทยุ SBS (Special Broadcasting Service) ประเทศออสเตรเลีย - ซิดนีย์ คลื่น 97.7 FM เมลเบิร์น 93.1 FM)

 

ผลงานด้านวิทยากร ปี 2560

1) สถานการณ์สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย (โครงการอบรมการใช้เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย TEDA4I รุ่น 1-3)

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย TEDA4I รุ่น 1-3

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

2) การใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคในการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการ ตามพัฒนาการและความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)

การใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก

จัดโดย...ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

3) สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

4) การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน)

5) โรคทางจิตเวชเด็ก 4 โรค และผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตกรุงเทพมหานคร)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตกรุงเทพมหานคร

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

6) การดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร)

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

7) การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการ (การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก)

8) ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก (การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก)

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

9) วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทั้ง 7 ประเภท

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทั้ง 7 ประเภท

จัดโดย...สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ

10) การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก (โครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการฯ รุ่นที่ 1-2 จัดโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ)

โครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการฯ รุ่นที่ 1

จัดโดย...สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ

11) Mental health across the life span: children and adolescent (อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน)

12) การเจ็บป่วยทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (รายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

13) การสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กสมาธิสั้น (คณะครูโรงเรียนผไทอุดมศึกษา)

14) การลงรหัส ICD-10 ในโรคทางจิตเวชเด็ก (สถาบันราชานุกูล)

15) การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต)

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

 

 

ผลงานด้านวิทยากร ปี 2559

1) การเจ็บป่วยทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (รายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2) การประเมินความสามารถตามประเภทความพิการ และให้รหัส ICF (โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญการบำบัดจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

3) การใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการ (โครงการการจัดระบบการเรียนรู้อาเซียน สู่มาตรฐานสากล จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

4) กระบวนการและเทคนิคการดูแลนักเรียนเบื้องต้น (โครงการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

5) เทคนิคและการดูแลนักเรียนเชิงลึก (โครงการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

6) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีและรายกลุ่ม (โครงการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

โครงการ สร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู

จัดโดย...สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

7) เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเภท และวิธีการดูแลฯ (สถาบันแอล.พี.เอ็น.)

8) การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในชุมชน (สถาบันแอล.พี.เอ็น.)

9) การจัดการเรียนรู้สำหรับครูศิลปะในชั้นเรียนรวม (โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้สำหรับครูศิลปะในชั้นเรียนรวม จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ)

โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้สำหรับครูศิลปะในชั้นเรียนรวม

จัดโดย...คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

10) ศิลปะบำบัด กับการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก (โครงการทบทวนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)

11) นโยบายการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ โดยทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายlสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

12) สุขภาวะทางเพศ สำหรับบุคลออทิสติก (ผู้ปกครอง มูลนิธิออทิสติกไทย)

สุขภาวะทางเพศ สำหรับบุคลออทิสติก

จัดโดย...มูลนิธิออทิสติกไทย (สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

13) การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจจัดทำต้นทุนต่อหน่วย กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต)

 

 

ผลงานด้านวิทยากร ปี 2558

1) การดูแลนักเรียนที่มีโรคร่วมทางสุขภาพจิต และการส่งต่อเพื่อระบบการรักษา (หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ)

2) วิทยากรการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการติดตามผล ภายหลังการอบรม หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษา แบบสร้างแรงจูงใจ)

หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษา แบบสร้างแรงจูงใจ

จัดโดย...ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)

3) Psychosocial care in community (อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)

4) Art Therapy and Psychiatry in Thailand (1st ASEAN Art Therapy: Interdisciplinary Approach จัดโดย มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

The First ASEAN Art Therapy Conference

5) ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็ก (ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกับการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน)

 

 

ผลงานด้านวิทยากร ปี 2557

1) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ครั้งที่ 1-2

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 กรมสุขภาพจิต

2) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยพหุปัญญา (Multiple Intelligences) .(คณะครูโรงเรียนทิวไผ่งาม)

3) กระบวนการกลุ่มสำหรับผู้ปกครอง ในค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก)

 

 

ผลงานด้านวิทยากร ปี 2546-2556

ปี 2546

1) เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาอารมณ์ ให้ลูกรัก (IQ-EQ Empowerment) (โรงพยาบาลไทยนครินทร์)

2) แนวทางการเลี้ยงดูบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และสิทธิที่พึงมีตามกฏหมาย (ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย)

3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)

4) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะปัญญาอ่อน และการกระตุ้นพัฒนาการ (โครงการอบรมครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ - มศว .)

5) การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กพิการทางสมองในสถานสงเคราะห์ (โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ฝึกอบรมพัฒนาพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติ - สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง))

6) มาร่วมกันปั้น (สถาบันราชานุกูล)

7) การให้คำปรึกษาของนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2546 (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)

8) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (สถาบันราชานุกูล)

9) การคัดกรอง/ ประเมินทางสุขภาพจิตเด็ก (โครงการสุขภาพจิตเด็กพิการและด้อยโอกาส-สสจ.ปทุมธานี)

ปี 2547

10) นวัตกรรมแห่งการพัฒนา เด็กแรกเกิด - 3 ปี (โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)

11) ออทิสติก (โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)

12) ออทิสติก (ศูนย์สุขภาพจิต เขต 3)

13) ออทิสติก (โครงการอบรมเรื่อง การดูแลบุคคลออทิสติก)

14) Brain & Behavior (โครงการอบรมเทคนิคการปรับพฤติกรรมในบุคคลออทิสติก)

15) เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย (โครงการการจัดการเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย - สถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา)

16) การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กในโรงเรียน (โรงเรียนทิวไผ่งาม)

17) จิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (โรงเรียนสายอักษร)

18) couneling parents and counseling teenagers (โครงการอบรมระยะสั้นเรื่อง กลยุทธ์การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น - ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย)

19) การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ศูนย์บริการสุขภาพจิตวัยรุ่น - Smart Teen Center)

ปี 2548

20) จากเรนแมนสู่ออทิสติก (โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ)

21) ศิลปะบำบัดกับเด็กพิเศษ (โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่องการบำบัดด้วยศิลปะ)

22) ปัญหาและโรคทางจิตเวชเด็ก ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ (โครงการ การพัฒนาและการถ่ายทอดการใช้คู่มือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปกครอง สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล)

23) จิตเวชเด็ก (รพ.นครนายก)

24) แนวทางช่วยเหลือทางด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ (หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ)

ข้อมูลเพิ่มเติม » คลิ๊กที่นี่

25) แนวทางฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่ประสบภัยสึนามิ (จ.ภูเก็ต)

26) อบรมครู เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัย “สึนามิ” จ.กระบี่ (สสจ.กระบี่)

27) การฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กจากภัยพิบัติ (work shop การประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต ครั้งที่4)

28) การให้คำปรึกษา (โครงการ สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภัยพิบัติ สึนามิ)

29) จิตวิทยาพัฒนาการอปกติ (โครงการ สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภัยพิบัติ สึนามิ)

30) ออทิสติกและการรักษา (รพ.วชิระ ภูเก็ต)

ปี 2549

31) เคล็ด (ไม่) ลับ แก้ไขลูกติดเกมส์ (โรงพยาบาลไทยนครินทร์)

32) ปัญหาด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ (สถาบันราชานุกูล)

33) ปัญหาทางจิตเวชกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา (สถาบันราชานุกูล)

34) การประยุกต์ใช้ศิลปกรรมบำบัดในกลุ่มปัญหาต่างๆ (โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด)

35) การสื่อความหมายทดแทน (โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อความหมายแก่เด็กออทิสติกปฐมวัยโดยใช้สื่อภาพ)

36) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

37) การทำแผนที่ความคิด (ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 1 - Smart D Camp # 1)

38) โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) รุ่น 1-2 (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี-Smart D Camp)

39) โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ (Smart Memory) รุ่น 1 (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี-Smart D Camp)

40) โปรแกรมค้นหาแววอัจฉริยะ (สถาบันราชานุกูล)

41) ดนตรีบำบัด เสริมสมาธิ สร้างปัญญา (บริษัท IBM)

42) การทำ HEG (Hemoencephalogram) ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)

ปี 2550

43) Psychotraumatology (กรมสุขภาพจิต)

44) ภาวะปัญญาอ่อนและออทิสติก (ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา)

45) ออทิสติกและการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล)

46) โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) รุ่น 4-8 (by Smart D Camp)

47) การค้นหาตนเอง (ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 3 ตอน...แกะรอยวิวัฒนาการ - Smart D Camp # 3)

48) พัฒนาการทางศิลปะ (Artistic Development) (โครงการสัมนาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด ครั้งที่ 2)

49) ศิลปะกับเด็กพิเศษ (ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ)

50) แนวทางดูแลช่วยเหลือทางจิตเวชเด็ก (คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ)

51) ออทิสติก (กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม สถาบันราชานุกูล)

52) ออทิสติก (กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน ในโครงการหลักประกันสุขภาพฯ)

53) แนวทางดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้งเครือข่ายในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา)

54) ออทิสติก (กิจกรรมการคัดกรองเด็กร่วมกับเครือข่าย)

55) ภาวะปัญญาอ่อน และ ออทิสติก (มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

56) เทคนิคการควบคุมอารมณ์ (ค่ายอารมณ์ดี รุ่น 1 - Smart EQ Camp # 1)

57) เจาะตำนานไอน์สไตน์ (ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 4 ตอน...เจาะตำนานอัจฉริยะโลก - Smart D Camp # 4)

58) การสร้างสมาธิให้นักเรียน (โรงเรียนราชวินิต)

59) เทคนิคการจำ (โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 2 - Smart Memory # 2)

60) Adult autism and mental retardation (Core lecture - Case conference ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)

ปี 2551

61) ศิลปะกับชีวิต (พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมบำบัดแห่งเอเซียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยบูรพา)

62) โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) (by Smart D Camp)

63) Smart D Just Do It (ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 5 ตอน...ผ่าวิกฤตโลกร้อน - Smart D Camp # 5)

64) Smart Learning ฝึกทักษะการคิด ฐานตรรกศาสตร์ (ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 6 ตอน...ตะลุยโลกอนาคต - Smart D Camp # 6)

65) ปั้นอารมณ์ บ่มความคิด - Sculpture of Emotion (ค่ายอารมณ์ดี รุ่น 2 - Smart EQ Camp # 2)

66) โจทย์เทพ - IQ quiz (ค่ายฉลาดคิด รุ่น 1-2 - Smart IQ Camp # 1-2)

67) จำแบบอัจฉริยะ (งานมหกรรมหนังสือเพื่อน้อง - Amway one by one)

68) Autism Spectrum Disorders (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

69) การใช้ยาในจิตเวชเด็ก (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

70) Clinical experience of pharmaceutical care in psychiatry (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

71) การบริหารงานด้านสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุกูล (หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต)

72) ประสบการณ์ การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยพายุไซโคนนาร์กีส ประเทศพม่า (กรมสุขภาพจิต)

ปี 2552

73) ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)

74) การใช้จิตวิทยาดูแลนักเรียนและการเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า)

75) จิตวิทยาดูแลและให้คำปรึกษาวัยรุ่น (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า)

76) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา)

77) ระบบและนโยบายในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาในปัจจุบัน (โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงล่าช้าทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล)

78) Autism Spectrum Disorders (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

79) หลักการลงรหัสจิตเวช (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)

80) การประเมินและวินิจฉัยทางจิตใจหรือพฤติกรรม ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินความพิการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)

81) ปัญหาและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในวัยก่อนเรียน/วัยเรียน (หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล)

ปี 2553

82) การออกเอกสารรับรองความพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (สถาบันราชานุกูล)

83) สถานการณ์ การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในหน่วยบริการ (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย)

84) ศิลปกรรมบำบัด (โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด ครั้งที่ 5)

85) กระบวนการทางศิลปกรรมบำบัดในการนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้สำหรับเด็กที่มีความบกพริองทางพัฒนาการและสติปัญญา (รายวิชา 2736304 ศิลปะสำหรับเด็กพืเศษ คณะครศาสตร์ จุฬาฯ)

86) Autism Spectrum Disorders (รายวิชา ทพทด 542 ทันตกรรมเด็กในเด็กพิเศษและโรคทางระบบ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

87) การเจ็บป่วยทางจิตเวชและการพยาบาล (รายวิชา พย323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

88) Workshop "ศิลปกรรมบำบัด"(ประชุมวิชาการ พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 7)

89) เสวนา "เราช่วยเด็กแอลดีกันอย่างไร" (ประชุมเครือข่าย ชุมขนแอลดีไทย ครั้งที่ 1)

ปี 2554

90) แนวทางดูแลทางจิตเวชเด็ก และการส่งต่อ (โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้กองทุนสุขภาพจิต)

91) การส่งเสริมอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

92) เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น (โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

93) ศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย พ่อ แม่ สู่ ลูก (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

94) การดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อายุแรกเกิด-5ปี ในกรุงเทพมหานคร สปสช.)

ปี 2555

95) ความสำคัญและแนวทางการพัฒนา ศิลปกรรมบำบัด (ประชุมวิชาการ ศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล)

96) หลักประกันที่พึงมีด้านสุขภาพของคนพิการในประเทศไทยและแนวโน้ม (ประชุมเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ)

97) ทิศทางและความจำเป็นในการดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาในโรงเรียน (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อคัดกรองและดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา อายุ 6-12 ปี ในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปสช.)

98) การประเมินและให้รหัสมาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF) ประเภทความพิการออทิสติก (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

99) update management in autism (สัมมนาวิชาการการแพทย์ทางเลือก เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยออทิสติก ด้วยการแพทย์ผสมผสาน" กรมแพทย์ทางเลือก)

100) ศิลปกรรมบำบัด เพื่อบุคคลพิการและครอบครัว (โครงการ ค่ายพุทธวิธีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ ความฉลาดทางอารมณ์ ของคนพิการ  ครอบครัวคนพิการ ครู และกลุ่มจิตอาสาเพื่อคนพิการในชุมชน โดยใช้ศิลปกรรมบำบัด จ.มหาสารคาม)

ปี 2556

101) อภิปรายแนวทางการประเมินและให้รหัส ICF ประเภทความพิการทางออทิสติก และฝึกปฏิบัติ .(การประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF ฉบับประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

102) ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสำคัญในการบำบัดแบบองค์รวม (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา รุ่น 1-8 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ)

103) update โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีโรคทางกายร่วมด้วย สถาบันราชานุกูล)

104) ความผิดปกติทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย: การวินิจฉัยและการรักษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต)

 


ประมวลผลงาน
 
ออทิสติก
ศิลปะบำบัด
การจัดค่ายเด็ก
 

กลับสู่หน้าแรก

HOME กลับสู่หน้าแรก


นโยบายการดำเนินงาน

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นมีการพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กและวัยรุ่นได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น
แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็ก
1. ให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เป็นโรงเรียนพ่อแม่ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเด็ก ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง
4. เป็นคลังความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
1. พัฒนาเด็กและวัยรุ่น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้สามารถค้นพบแววอัจฉริยะ ความสามารถของตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้เต็มศักยภาพ
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการส่งเสริม และพัฒนาแววอัจฉริยะของลูก

Key Word
happy, home, clinic, happyhomeclinic, academy, center, specialkid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, teen, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, mental, intelligence, IQ, EQ, MQ, AQ, RQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, psychiatrist, happy, moral, creation
therapy, behavior, occupation, speech, physical, art, music, drama, social, education, vocation, rehabilitation, modification, stimulation, evaluation, early intervention, play
autism, autistic disorder, autism spectrum disorders, asperger, learning disorder, LD, ADHD, PDDs, ASD, ID, Down, dull, borderline
 
คำสำคัญ
แฮปปี้โฮม คลินิก อคาเดมี ศูนย์ ค่าย บำบัด รักษา พัฒนา พัฒนาการ พัฒนาเด็ก เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร ฝึก ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้
ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว สมอง จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สังคม จิตวิทยา จิตเวช จิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็ก ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์
ออทิสติก ออติสติก ออทิซึม ออทิซึ่ม ออทิสซึม เด็กออทิสติก สเปกตรัม สเป็กตรัม ไฮฟังก์ชั่น พีดีดี เอ็นโอเอส แอสเพอร์เกอร์ แอลดี สมาธิสั้น ไฮเปอร์ บกพร่อง เครียด วิตกกังวล ปัญหา การเรียน การปรับตัว การพูด การสื่อสาร ติดเกม
แวว วัดแวว ค้นหา อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ

www.happyhomeclinic.com

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮมคลินิก - คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็ก
โทรศัพท์ 08-2014-7272 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 


Copyright © 2017-2021 All Rights Reserved.
Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560