happyhomeclinic.com
 
ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
HAPPY HOME CLINIC
  Child and Adolescent Psychiatric Clinic
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
  SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
     


รายละเอียดโปรแกรมเสริมสร้างทักษะสังคม

Social Skill Training

การเสริมสร้างทักษะสังคม

(Social Skill Training)

 

ทักษะสังคม (Social Skill)

เป็นความบกพร่องที่สำคัญของกลุ่มออทิสติก สเปกตรัม (ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ พีดีดีเอ็นโอเอส)

การฝึกทักษะสังคมโดยการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเล็กๆ สามารถช่วยให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การรอคอย การผลัดกันทำกิจกรรม การสนทนา การเล่าเรื่อง และอื่นๆ

เปิดให้บริการทุกวัน ตามช่วงเวลาที่แต่ละกลุ่มสะดวก

โดยจัดกลุ่มเด็กที่มีระดับอายุ และความสามารถใกล้เคียงกัน ฝึกร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกทักษะสังคม

1. เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านต้นแบบ สถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมติ

2. สร้างพฤติกรรมเป้าหมาย ภายใต้กิจกรรม และสถานการณ์ที่หลากหลาย

3. เรียนรู้ประสบการณ์การแสดงพฤติกรรมการตอบสนองในเชิงบวก

4. พัฒนาความสามารถควบคุมตนเองได้เพิ่มขึ้น (Self Control)

5. เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา

 

ห้องฝึกทักษะสังคม (Social Skill Training)
แฮปปี้โฮม คลินิก เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

โปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม

ระดับปฐมวัย ระดับประถมต้น และระดับวัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มออทิสติก สเปกตรัม (ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ พีดีดีเอ็นโอเอส)
ระดับอายุ รุ่น ระดับปฐมวัย อายุ 4-6 ปี
  รุ่น ระดับประถมต้น อายุ 6-10 ปี
  รุ่น ระดับวัยรุ่น อายุ 11 ปี ขึ้นไป
ช่วงเวลา แต่ละรุ่นแจ้งเวลาที่สะดวกล่วงหน้า เพื่อจัดตามความเหมาะสมของกลุ่ม
  จำนวนคอร์สละ 6 ครั้ง
รูปแบบ ฝึกกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน

 

 

HOME กลับสู่หน้าแรก

นโยบายการดำเนินงาน

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นมีการพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กและวัยรุ่น ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
1. ให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เป็นโรงเรียนพ่อแม่ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเด็ก ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง
4. เป็นคลังความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
1. พัฒนาเด็กและวัยรุ่น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้สามารถค้นพบแววอัจฉริยะ ความสามารถของตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการส่งเสริม และพัฒนาแววอัจฉริยะของลูก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554