ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

พร้อมทั้งการรับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
www.happyhomeclinic.com/academy.html

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

IEP - Individualized Education Program

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
   
  เกศนรินทร์ อาทร
  ครูการศึกษาพิเศษ
     

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Educational Program : IEP ) ซึ่งเป็นแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และให้เด็กได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถ โดยครูเป็นผู้ระบุเวลาที่แน่ชัดว่าจะใช้โปรแกรมนี้เป็นเวลานานเท่าใด และจะวัดและประเมินผลของเด็กอย่างไร รวมถึงการรับการบริการด้านใดบ้าง

การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือที่เรียกว่า “IEP” การจัดทำใช่ว่าครูคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดก็ได้ เพราะนั้นไม่ถือว่าเป็น แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แต่การจัดทำจะมีคณะผู้จัดทำซึ่งแต่ละบุคคลที่กล่าวถึงนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และในการจัดโปรแกรมนั้นก็มีขั้นตอน คือ

 

การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเด็ก

ก่อนจะกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแผนการจัดดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้แผนจัดการ ศึกษาถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเป็นประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด และข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ รายงานประเมินผลต่างๆ เกี่ยวกับตัวเด็กบันทึกจา ก ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานความก้าวหน้าในด้านการเรียน ถ้าหากเด็กเคยเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษามาก่อน รายงานจาก แพทย์ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ

 

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น วางแผนร่วมกันเพื่อให้ได้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ครบถ้วน สมบูรณ์

 

การจัดทำแผนการศึกษา

เมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์แล้ว โรงเรียนก็เริ่มใช้แผนการศึกษาโดยเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมด้วยรายละเอียดของแผน กำหนดไว้ว่า แผนการจัดการศึกษาเริ่มเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด จะต้องเขียนแผนการศึกษาใหม่ทุครั้งที่แผนการศึกษาเดิมสิ้นสุดลง

การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีผลต่อเด็กหลายประการ คือ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถของเด็ก ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกต่างกันของแต่ละคน นอกจากนี้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลยังช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ครูรู้หน้าที่ของตนว่าจะสอนอย่างไร นักเรียนทราบว่าตนเองจะเรียนอะไร ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะสอนอะไรแก่เด็กบ้าง และด้วยเหตุนี้ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจำเป็นต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

 

ดาวน์โหลดบทความที่นี่

 
   
     

บทความนี้ยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ได้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา

เกศรินทร์ อาทร . แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล. [Online] 2549; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/au12-IEP.htm

 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
บทความโดย...นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com

HOME กลับสู่หน้าแรก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554