ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

พร้อมทั้งการรับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
www.happyhomeclinic.com/academy.html

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

 

เรียนรู้และเข้าใจแอลดี

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
   
  นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
     

แอล.ดี. - ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (L.D. - Learning Disabilities)

คำจำกัดความ

แอล.ดี. (L.D. - Learning disabilities) เป็นที่รู้จักกันมาประมาณ 100 ปีแล้ว แต่คำจำกัดความ และการแบ่งกลุ่ม ยังคงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

“Learning disability” เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการศึกษา อ้างอิงจาก Education for Handicapped Children and its revision และ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) ซึ่งให้คำจำกัดความว่า

“ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Pychological Process) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคำ และการคำนวณทางคณิตศาสตร์”

ความหมายครอบคลุมไปถึง ความพิการทางด้านการรับสัมผัส (perceptual handicaps) การบาดเจ็บทางสมอง (brain injury) ความผิดปกติเล็กน้อยในการทำงานของสมอง (minimal brain dysfunction) ดิสเล็กเซีย (dyslexia) และ developmental aphasia แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่เป็นผลของ ความพิการทางตา หู หรือการเคลื่อนไหว ภาวะปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ the National Joint Committee on Learning Disabilities (1986) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า

A heterogenous group of disorders manifested as significant difficulties in the acquisition and use of listening , speaking , reading , writing , reasoning , or mathematical abilities.

These disorders are intrinsic to the individual and are presumed to be due to central nervous system dysfunction.

Even though a learning disabilities may occur concomitantly with other disabling conditions (e.g.,sensory impairment , mental retardation , social and environmental disturbances) or environmental influences (e.g.,cultural differences or insufficient / inappropriate instruction) , it is not the direct result of those conditions or influences.

ตามคำจำกัดความนี้ ได้เน้นใน 3 เรื่องคือ heterogeneity , extends beyond childhood , comorbidity

แนวทางในการกำหนดว่าเด็กนักเรียนจะต้องได้รับโปรแกรมพิเศษสำหรับความบกพร่องในการเรียนรู้หรือไม่ มีหลักใหญ่อยู่ 4 ข้อคือ

• General education has been attempted and found to be effective

• Disorder of the basic psychological processes required for learning (transform / access / manipulate information)

• Academic achievement significantly below the level of intellectual function (1.5 – 1.75 S.D.)

• Learning problem are not due primarily to other handicapping conditions

“Developmental Learning disorder” เป็นการวินิจฉัยตามเกณฑ์ DSM-IV ซึ่งมีลักษณะ “Inadequate development of specific academic, language, speech, and motor skills that are not due to demonstrable physical or neurological disorder, a pervasive developmental disorder, mental retardation, or deficit คือ มีทักษะเฉพาะด้านที่ใช้ในการเรียน ด้านภาษา ด้านการพูดจา ทักษะการใช้กล้ามเนื้อ ไม่เหมาะสมกับอายุจริง ระดับสติปัญญา และระดับการศึกษา โดยไม่ได้เกิดจาก ความผิดปกติทางร่างกายและระบบประสาท ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ภาวะปัญญาอ่อน หรือขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษา หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องอาศัยทักษะเหล่านี้ ”

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1) Learning disorders

• Reading disorder

• Mathematics disorder

• Disorder of written expression

2) Communication disorders

• Developmental expressive language disorder

• Mixed receptive / expressive language disorder

• Phonological disorder (articulation disorder)

• Stuttering

3) Motor skills disorder

• Developmental coordination disorder

ซึ่งคำจำกัดความนี้จะสัมพันธ์กับความสามารถเฉพาะด้านที่ต่ำกว่า ระดับอายุ, ระดับสติปัญญา และ ระดับการศึกษาที่เหมาะสม

“Specific Developmental Disorders of Scholastic Skills“ เป็นการวินิจฉัยตามเกณฑ์ ICD-10 แบ่งเป็น

• Specific reading disorder

• Specific spelling disorder

• Specific disorder of arithmetical skills

• Mixed disorder of scholastic skills

• Other developmental disorders of scholastic skills

• Developmental disorder of scholastic skills, unspecified.

 

ความชุก (Prevalence)

ความชุกของ แอล ดี ยังไม่ทราบแน่นอน เนื่องจากคำจำกัดความที่มีหลากหลาย และเกณฑ์การวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงบ่อย โดยประมาณพบร้อยละ 4 ของเด็กวัยเรียน และพบว่า ร้อยละ 80 เป็นความบกพร่องด้านการอ่าน อัตราส่วนระหว่างเพศ พบว่าชายมากกว่าหญิง ประมาณ 3 ถึง 5 เท่า แต่ตัวเลขนี้อาจเกิดเนื่องจากเพศชายจะถูกส่งปรึกษา มากกว่า เนื่องจากปัญหาทางด้านพฤติกรรม (Act out) ในขณะที่เพศหญิงจะมีลักษณะของ วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ในบางการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ

 

โรคร่วม (Associated Disorders)

แอลดีมักมีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมร่วมด้วย และส่วนมากมีปัญหาด้านสังคม และอาจเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทด้วย ซึ่งแผนการรักษาจะต้องครอบคลุมถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

Emotional / Behavioral Problems

เป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบบ่อย มักเป็นผลต่อเนื่องจากการรบกวน และประสบการณ์ที่ล้มเหลวจากความบกพร่องทางการเรียนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ และอาจเป็นผลสะท้อนจากระบบประสาทที่ทำหน้าที่ผิดปกติ

จากการศึกษาใน Conduct disorder และ Personality disorder โดยเฉพาะ borderline type พบว่า 1 ใน 3 มีปัญหา L.D.

Social problems

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ เช่น ความสามารถใน การประสานระหว่างตา และมือ เช่น การจับ การตี และขว้างลูกบอล ทำให้เกิดปัญหากับกลุ่มเพื่อนตามมา

มีความบกพร่องในการเรียนรู้ทักษะด้านสังคม เช่น ไม่สามารถเข้าใจ facial expression, tone of voice หรือ body language และไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม

Rourke ได้แบ่ง subtype ของ L.D. ที่เรียกว่า “Nonverbal Learning Disabilities” ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาทักษะทางด้านสังคม ซึ่งจะมีลักษณะ Socially isolated และ Limited social activity

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาด้านอารมณ์ และสังคมนี้ จะเป็นตัวนำไปสู่ depression และ suicide risk ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป

Neurological disorder

โรคทางระบบประสาทที่มีความสัมพันธ์กับ L.D. ที่มักพบร่วมกัน คือ Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากพัฒนาการของสมองระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก ๆ ผลกระทบนี้ขึ้นกับส่วนของพื้นที่ และระยะเวลา พบว่าประมาณ 40% มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรม

จากข้อมูลทางสถิติ พบว่า ใน L.D. จะพบ ADHD 20-25% และใน ADHD จะพบ L.D. 30-70% นอกจากนี้ L.D. ยังมีความสัมพันธ์กับ Sensory integrative disorder (SID) , Tourette's Disorder(TD) , Obsessive Compulsive disorder (OCD) และ Language Disability ซึ่งอธิบายได้จากพื้นที่ และหน้าที่ของ circuits หรือ wires ในสมอง ที่แตกต่างกันไป

Specific developmental learning disorders

L.D. แบ่งตามกระบวนการจัดการข้อมูลในสมอง โดยใช้ Input – Integration – Memory – Output Model

Input – การรับข้อมูลและบันทึกลงในสมอง กระบวนการนี้เรียกวา “Perception” มีความผิดปกติได้ 2 แบบคือ Visual perception disability และ Auditory perception disability

**Visual perception disability

• Distinguising subtle different in shape (d/b, p/q , 6/9)

• Figure – ground task

• Judging distance or depth

**Auditory perception disability

• Distinguising subtle different in sounds (Hair / Air, Ball / Bell)

•  Auditory figure – ground (แยกเสียง เมื่อมีเสียงมากกว่า 1 แหล่ง)

•  Auditory lag / Auditory processing problem (ไม่สามารถแปรความหมายของเสียงได้ทันที จะต้องใช้เวลา มากกว่าปกติในการทำความเข้าใจเสียงนั้น)

Integration - มีอย่างน้อย 3 ขั้นตอนที่จำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่บันทึกในสมอง คือ

Sequencing – Placed in the correct order (21 / 12, dog/god, ไม่สามารถบอกได้ว่าเดือนถัดไปคือเดือนอะไร ถ้าไม่ได้เริ่มนับจากเดือนมกราคม)

Abstraction – understood in the context used (ไม่สามารถ Generalized specific words or concept, ไม่เข้าใจความหมายของ การเล่นคำ , สำนวน , มุขตลก)

Organization – integrated into a concept (มักพบความไม่เป็นระเบียบในชีวิตประจำวัน เช่น โต๊ะหรือห้องรก , จัดเวลาไม่เป็น , วางแผนไม่ได้ , ลืมของบ่อย)

Memory - คือกระบวนการเก็บและการกู้ข้อมูลในสมอง ใน L.D. พบว่า Long-term memory ดี แต่ Short-term memory มีปัญหาในการทำสมาธิ และเก็บข้อมูล จะต้องเรียนซ้ำ ๆ มากกว่าปกติ ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ Long-term memory

Output - คือการสื่อสารข้อมูลจากสมอง โดยผ่านทางปาก (Language) หรือทางกล้ามเนื้อ (Motor) ความลำบากในการใช้ภาษา ด้าน spontaneous language เช่น เริ่มต้นบทสนทนา จะพบน้อยเนื่องจากมีโอกาสที่จะจัดระบบความคิดและสรรหาคำพูด ในขณะที่ด้าน demand language พบปัญหามากกว่า เช่น ไม่สามารถตอบสนองเมื่อถูกถามคำถาม หรือถูกขอให้พูด

ความลำบากในการประสานงานของกล้ามเนื้อ พบได้ในลักษณะของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor disability) เฃ่น ลำบากในการวิ่ง , ว่ายน้ำ และปีนป่าย หรือลักษณะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor disability) เช่น ลายมือไก่เขี่ย , เขียนหนังสือช้า

 

การวินิจฉัย (Diagnosis)

เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหา L.D. ส่วนใหญ่มักจะถูกส่งมาประเมินอาการ เพราะว่าปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งอาจเป็น สาเหตุของ L.D. หรือเป็นผลของ L.D. ก็ได้ หลักสำคัญในการวินิจฉัย คือ ต้องเข้าใจภาพรวมของอาการทั้งหมด (Total clinical picture) เพื่อที่จะวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

การประเมินเพื่อวินิจฉัยแยกโรค (rule in and rule out) L.D. เรียกว่า “Psychoeducational assessment” ซึ่งทำในระบบโรงเรียน มี 3 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 : ประเมิน Intellectual level (Intellectual ability and cognitive style)

ขั้นที่ 2 : ประเมิน Current Level of Academic Skills ใช้ Standard Achievement tests

ขั้นที่ 3 : ประเมิน Comprehensive special education ใช้ Educational diagnostic tests

ในช่วงก่อนวัยเรียน (pre-school) จะยังไม่วินิจฉัย L.D. แต่จะใช้ศัพท์ว่า “At risk” ในกรณีที่มี Delayed motor development, Language delays, Speech disorders, Poor cognitive abilities และ Poor concept development.

“Discrepancy formula” ในการประเมินเพื่อวินิจฉัยจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่าง educational achievement และ intellectual potential one or more areas of learning โดยใช้ standard test

“Year behind ” เป็นวิธีที่ใช้ประเมินจำนวนปี หรือเดือนที่ academic performance ล้าหลัง grade level โดยใช้เกณฑ์ล้าหลัง 2 ชั้นเรียน ในการวินิจฉัย

นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่าง Verbal IQ Test และ Performance IQ Test ถ้าต่างกันเกิน 15 คะแนน แสดงว่า suggestive L.D. ควรทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป

 

การประเมิน (Assessment)

Issue of Referral

- Source of referral

- Reasons for referral

- Important information or bias?

History–taking

Developmental History

- Pregnancy, Delivery, Early postnatal course

- Developmental milestones delays

- History of upper respiratory tract infections, myringotomies , early or possible intermittent hearing

losses, allergies

- Directional confusion (Left-right side), failure to cross midline, left handedness, mixed dominance

- Additional information เช่น ผูกเชือกรองเท้า , ขับจักรยาน

Family History

- Familial incidence of L.D.

- Family crises

School History

- Grade by grade history

- Standardized school report, teacher's subjective impressions, rating scales

- Changes of school with reasons for change

- Results of previous assessments

- Communication status between school and parents

Parental Report

- Parents' expectations

- Perception of the child's ability and effort in school

Physical examination (no pathognomic physical findings)

- detect associated disorder

- delineate associated neurologic dysfunction

- screening of hearing and vision

- soft neurologic signs (motor, sensory, cognitive modalities)

Phychoeducational testing

• Psychological tests

• Stanford-Binet Intelligence Scale (ages 2 to adulthood)

• Wechsler Pre-School and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) (ages 4-61/2)

• Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) (ages 6-16)

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) (ages 16 and over)

• Achievement tests

• Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery

• Metropolitan Achievement Tests

• Peabody Individual Achievement Test

• Stanford Diagnostic Achievement Tests

• Wide-Range Achievement Tests

• Educational diagnostic tests

• Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery

• Detroit Tests of Learning Aptitude

• Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

• McCarthy Scales of Children's Abilities

• Slingerland Screening Tests for Identifying Children with Specific Language Disabilities

 

การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis)

• Developmental delay / Mental retardation

• Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

• Emotional problem

• Behavioral problem เช่น Conduct disorder , Delinquincy

• Visual / Hearing deficit

• Environment deprivation

 
การดูแลรักษา (Treatment)

Treatment of choice – Special education

Goals of treatment

– Achievement of academic competence

- Treatment of associated deficits

- Prevention of adverse mental health outcomes

 

ผลลัพธ์ (Outcome)

ส่วนใหญ่ L.D. จะคงอยู่ตลอดชีวิต การวางแผนการรักษาจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ ในแต่ละช่วงของพัฒนาการ

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การวินิจฉัยได้เร็ว (Early recognition) และ การดูแลรักษาที่เหมาะสม (Appropriate treatment)

Outcome จะถูกกำหนดโดย

• nature of the disorder

• severity

• associated deficits

• environmental supports

 

ความบกพร่อง ด้านการอ่าน

(Reading Disorder)
Definition

DSM-IV criteria – Reading Disorder

• Reading achievement, as measured by individually administered standardized tests of reading accuracy or comprehensive, is substantially below that expected given the person's chronological age, measured intelligence, and age-appropriate education.

• The disturbance in criterion A significantly interferes with academic achievement or activities of daily living that require reading skills.

• If a sensory deficit is present, the reading difficulties are in excess of those usually associated with it.

Coding note : If a general medical (e.g., neurological) condition or sensory deficit is present, code the condition on Axis III.

ICD–10 criteria – Specific reading disorder

แตกต่างตรงที่ ต้องมีประวัติของความบกพร่องในด้าน speech , language, sound categorization, motor coordination, visual processing, or control of attention or activity.

 

Comparative Nosology

Word Blindness (Late 19 th century)

แบ่งออกเป็น Pure word blindness (ในผู้ใหญ่) และ Congenital word blindness (ในเด็ก) ใช้วินิจฉัยผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านคำ ทั้ง ๆ ที่มีสายตาปกติ และได้รับการศึกษาเพียงพอ มีลักษณะเป็น heterogeneous และมีปัจจัยด้านพันธุกรรมร่วมด้วย

Developmental Alexia (early 1900s)

-Developmental difficulty in recognizing printed symbols

-Significant Knowledge

1 Heterogeneous

2 Otherwise intact cognitive function

3 Males > Femals

4 Familial component

5 Most part resistant to traditional educational intervention programs

Dyslexia (1960s)

• Specific language–based disorder of constitutional origin

• Difficulties in single word decoding

• Insufficient phonological processing

• Unexpected in relation to age and other cognitive and academic abilities

• Not the result of generalized developmental disability or sensory impairment

ถึงแม้จะมีหลายคำจำกัดความ แต่มีองค์ประกอบร่วม 5 อย่าง คือ

• underlying cause is CNS dysfunction

• psychological processing deficit (although overall cognitive functioning is intact)

• difficulty in single-word decoding

• discrepancy between learning potential and actual reading achievement

• Exclusion of other causes of reading difficulty

 

Etiology

Reading process 2 tasks

Decoding (Word recognition) – the act of transcribing a printed word into speech

Comprehension – the process of interpreting the message or meaning of the text

Reading process impairment ? Reading disability

• Only decoding impairment ? Dyslexia

• Only comprehension impairment ? Hyperlexia

• Both decoding and comprehension impairment ? Reading backwardness

สาเหตุของ Reading disorder ยังไม่รู้ชัดเจน แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Biological based dysfunction ซึ่งส่งผลให้เกิดความบกพร่องในพัฒนาการ ทักษะด้านพุทธิปัญญา ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในการอ่าน

Theories of Brain dysfunction

มีหลายทฤษฎี แต่การศึกษาด้าน Neuroanatomy มีค่อนข้างจำกัด และให้ผลที่ขัดแย้งกัน จาก PET study และ regional CBF study พบว่ามี “Bihemispheric activation” ระหว่างการอ่าน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า “subtype ที่ต่างกัน เกิดจากหน้าที่ที่ผิดปกติในแต่ละส่วนของสมองที่ต่างกันไป เช่น

•  ความผิดปกติด้าน Phonological processing อยู่ใน temporal lobe ด้านซ้าย

•  ความผิดปกติด้าน Phonomegraphane matching อยู่ใน parietotemporal region ด้านซ้าย

•  ความผิดปกติด้าน Output อยู่ใน prefrontal region ของทั้งสองด้าน

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ เรื่องของ “Lateralization” พบว่ามี “abnormal or reversed lateralization or cerebral asymmetry” โดยเฉพาะ “Lack of asymmetry of platum temporale” ในเด็กที่มี Reading disorder บางคน

และจาก Postmortem data พบว่ามี Cortical Anomaly (Ectopias, Dysplasias, Polymicrogyria) พบเด่นชัดใน Hemisphere ด้านซ้ายและรอบๆ sylvian fissure ด้านซ้าย ซึ่งมีสมมติฐานเชื่อว่า เกิดจากระดับฮอร์โมน Testosterone ที่ผิดปกติ ในช่วง Critical period of Development ( สัปดาห์ที่ 16-24)

Genetic and Constitutional Factors

บางการศึกษาพบว่าในเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 80% มี Perinatal factor อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น Maternal malnutrition and / or anemia, Bleeding in pregnancy, Preeclampsia and Eclampsia, Fetomaternal blood incompatibility, prematurity, Post maturity, Low birth weight, Cord compression

การศึกษาทางด้านพันธุกรรมต่างๆ พบว่า

Landmark study : Adult with reading disorder found half of offspring had reading disorder

Family study : High rates of reading disorder in the families, especially in the first-degree relatives.

: Unable to establish a specific mode of genetic transmission

Twin study : Higher concordance rates for dyslexia in monozygotic twin pairs than in dizygotic pairs

(proof of genetic component)

Segregation analysis to examine family pedigrees

: Failed to find any single dominant or recessive gene model

นอกจากนี้ยังมีบางการศึกษาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง phonological awarenessess กับ chromosome คู่ที่ 6 และ single word reading กับ chromosome คู่ที่ 15

Cognitive Factors

Cognitive theories 3 major groups (แต่มีปัญหาเรื่อง Validity)

• Models of visual – spatial – motor deficits

• Models of verbal, auditory, or linguistic deficits

• Models of cross – modality integration deficits

Perceptual foctors

“Spatial disorientation or left-right discrimination difficulties” อธิบาย 2 minor subtype of letter reversals

•  Kinetic or sequencing reversals (อ่าน was ? saw, no ? on)

•  Static or letter-form orientation reversals (สับสน b/d)

“Visual perception deficit”

• concerns aspects of visual processing that are peculiar to written language (difficulties matching, recognizing and recalling visual stimuli)

“Inability to integrate different modalities”

- intersensory integration, cross-modal perception, or intermodal transfer

Language

• Evidence of dificit in auditory, verbal, or linguistic functioning

•  Sereening เด็ก L.D. > 200 คน โดยใช้ Standardized testing data พบว่า 90 % มี Language deficit , 96% มี language, speech, hearing problem

•  Language deficit รวมถึง Limited verbalization, Non fluency of speeds, Limited vocabulary, Word-finding difficulties, poor comprehension of word derivation ซึ่งพบว่าอาจเป็นผลจาก Limited exposure to certain vocabulary and grammatical forms

• Phonological processing deficits (segmenting sound sequences, forming, accessing representations of the sound sequences in words)

 

Diagnosis and Clinical features

- วินิจฉัยตาม DSM IV criteria หรือ ICD-10 criteria

-3 Key symptoms

: inaccurate reading (distortion ; substitutions or omissions of words or morphemes)

: slow reading (เกิดจาก need to go back and revise or recheck previous words)

: poor reading comprehension (เชื่อว่าเป็นปัญหาของ Attention span และ concentration)

#Substitutions แบ่งเป็น : Phonetically or graphemically similar words (read for red)

: semantically similar words (blue for violet)

: unrelated words

- Associated impairments and disorders พบ 95%

Other developmental learning disorders

Comorbid psychiatric symdrome – ADHD,Conduct disorder,Oppositional difiant disorder

Social skills problem

Depressive disorder

-Subtype แบ่งได้หลายแบบ เช่น

Specific types of I.Q

Particular patterns of reading or spelling performance

With or without motor impairment, language disorder, or attention deficits

-2 Major subtypes (defferent associated behavioral, emotional problems, prognosis)

: Verbal - linguistic subtype

: Non - Verbal subtype พบน้อยกว่า 10%

(พบว่ามี deficit in neurocognitive and adaptive function และพบว่าสัมพันธ์กับ right hemisphere ซึ่งเกี่ยวข้องกับ spatial cognition ,visuoperceptual and simultaneous information processing ,social and emotional function)

 

Course and Prognosis

* Prognosis – unclear

* Tends to improve, with or without treatment

* Optimal remediation

? Short-term improvement is slow

? Long-term Improvement may not be complete

* Predictors of better outcome

  less-severe impairment

  high intelligence and socioeconomic level

  good psychiatric status

  earlier age at diagnosis and treatment

 

ความบกพร่อง ด้านการเขียน
(Disorder of Written Expression)

 

คำจำกัดความ

DSM IV criteria – Disorder of Written Expression

* Writing skills, as measured by individually administered standardized tests or functional assessments of writing skills, are substantially below those expected given the person's chronological age, measured intelligence, and age-appropriate education.

* The disturbance in criterion A significantly interfered with academic achievement or activities of daily living that require the composition of written texts (e.g., writing grammatically correct sentences and organized paragraphs)

* If a sensory deficit is present, the difficulties in writing skills are in excess of those usually associated with it.

Coding note : if a general medical (e.g., neurological) condition or sensory deficit is present, code the condition on Axis III.

 

Comparative Nosology

* Difficulties in written expression 3 primary categories (1960)

- disorders in visual – motor integration

- deficits in revisualization

- deficiencies formulation and syntax (organize though into meaningful written communication)

* Term ต่าง ๆ ที่ associate กับ disorder of write expression

Dysgraphia

Spelling dyslexia

Specific spelling retardation

Developmental spelling retardation

Simple spelling disorder

 

สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุ , ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ เชื่อว่าคล้ายกับในความบกพร่องด้านการอ่าน

•  กระบวนการคิดบกพร่อง

•  ปัญหาด้านความสนใจ และสมาธิ ความจำทางภาพ และการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อ

•  บกพร่องทางภาษา

 

การวินิจฉัย และลักษณะทางคลินิก

* วินิจฉัยตาม DSM IV criteria หรือ ICD-10 criteria

* Significant impairment in the ability to compost written test

• Spelling errors (most common)

- phonetic or phonographical error (spelling ‘Fotograf” for “photograph”)

- mispronunciation or slurring of the word (spelling “offen” for “often”)

- Segmentation errors (“a way” for “away”)

- Reversals ( god / dog , ดอย / ยอด , กน / นก )

- Spelling rule errors (“bitting” for “biting”)

• Grammatical or syntactic errors

- word omissions

- incorrect word order

- incorred verb and pronoun usage

- incorrect word endings

- incomplete sentence

- unsophisticated syntax

..mean number of words

..subordinate clauses

..morphemes per sentence

• Punctuation and capitalization errors

• Poor paragraph organization

• Excessively poor handwriting

- letter forms are not decodable , rotations, or inversion of letters

- mixture of printing and cursive writing

- unappropriate mixtures of upper case and lower case letters

• Poor story composition

- Poor or missing story components (settings, character, themes, conflict and solution)

- Poor cohesion (unclear referents, rough transitions, abrupt ending)

 

การพยากรณ์โรค

ไม่วินิจฉัยก่อนอายุ 8 ปี

ทักษะด้านการเขียนมักจะดีขึ้น แต่บางส่วนของความบกพร่อง ก็ยังคงอยู่ต่อไป ปัญหาด้านการสะกดคำ จะคงอยู่มากกว่าปัญหาด้านการอ่าน

 

ความบกพร่อง ด้านคณิตศาสตร์

(Mathematics Disorder)
Definition

DSM-IV criteria – Mathematics disorder

• Mathematical ability, as measured by individually administered standardized tests, is substantially below that expected given the person's chronological age, measured intelligence, and age-appropriate education.

• The disturbance in criterion A significantly interferes with academic achievement or activities of daily living that require mathematical ability.

• If a sensory deficit is present, the difficulties in mathematical ability are in excess of those usually associated with it.

Coding note : if a general medical (e.g., neurological) condition or sensory deficit is present, code the condition on Axis III.

ICD-10 criteria – Specific disorder of arithmetical skills.

ต่างกันที่ต้อง exclude reading and spelling difficulties and disorders.

 

Comparative Nosology

Early study * Acalculia (acquired calculation disturbances, result from cerebral trauma)

3 broad categorization

• number alexia or graphia (aphasic acalculia) - difficulties to reading and writing number correctly.

• visual–spatial acalculia – inability to align problems or sustain place–holding values

• anarithmetia – inability to perform calculations

1937 Developmental disorder specific for mathematically skills.

• Dyscalculia

• Gertmann syndrome

• Developmental acalculia

• Developmental dyscalculia

• Developmental arithmetic disorder

 

Etiology

* Visual – Spatial processing dificit model

พบว่า สัมพันธ์กับ abnormalities ใน Cerebral hemisphere (Occipital lobe) ด้านขวา แต่ก็ไม่พบในทุก case

* Recent models “Differences in cognitive development that result in deficient learning strategies for arithmetic”

1. Internal developmental – cognitive factor

- general intelligence factor

- verbal ability factor

- visual-spatial ability factor

- numeric factor (specific to numerical test performance)

2. External environmental factor

- Complexity of subject matter

- Insufficient master of prerequisite skills

- Motivational disposition

- Inadequate instruction

 

Diagnosis and Clinical features

- วินิจฉัยตาม DSM IV criteria หรือ ICD-10 criteria

- Common Signs of Mathematics Disorder

Difficulty learning number names

Difficulty establishing rote count sequences

Difficulty learning to print numerals

Difficulty with concepts of combining and separating

Difficulty learning the meaning of operational signs or accurately acting on those signs

Difficulty in committing basic facts to memory

Difficulty with concept of place value

Difficulty in aligning numerals when copying problems

Difficulty maintaining alignment during computation

Idiosyncratic error patterns

Inaccurate computations

Slow computation

Difficulty with word problems

Difficulty with graphic representation of information

- Specific symptoms 4 major groups

• Linguistic symptoms

• understanding or naming mathematical terms ,operations or concept

•  decoding written problems into mathematical symbols (แปลปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์)

•  understanding concepts used in mathematical problems (มากกว่า / น้อยกว่า , ก่อน / หลัง)

• Perceptual symptoms

• recognizing or reading numerical symbols or arithmetical signs

• clustering objects into group

• aligning string of numbers during calculations

• ordering string of number

• Mathematical symptoms

• performing basic arithmetical operations

• memorial numerical facts

• counting objects and multiplying

• follow sequences of mathematical steps.

• Attentional symptoms

• inaccurate copying of numbers

• omitting digits/decimals/symbols when writing answers

• forgetting to add in carried numbers during addition

• fail to note arithmetic sign (+ เมื่อต้อง -)

 

Course and Prognosis

- Prognosis – Unclear

- Outcomes ขึ้นกับ

Subtype

Severity level

Degrees of impairment

Treatment

Environment

 

เอกสารอ้างอิง

Ferguson HB, Mamen M: Learning Disabihties. Psychiatric clinics of North America 8(4): 703–719, 1985 Dec.

Shapiso BK, Gallico RP: Learning Disabilities. Pediatric Clinics of North America 40(3): 491 – 505, 1993 June.

Silver LB: Developmental Learning Disorders. In: Melvin Lewia (ed): Child and Adolescent Psychiatry A Comprehensive textbook (2 nd ed). Baltimore, William & Wilkins, 1996., pp. 520-526.

Spogna ME, Cantwell DP, Baker L: Learning Disorders. In: Kaplan HI, Sadock BJ (eds): Comprehensive Text book of Psychiatry (7 ed). Baltinore, William & Wilkins, 2000., pp. 2614 – 2628.

ประมวญ คิคคินสัน. จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2532.

ผดุง อารยะวิญญู. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ P.A. Art & Printing Co.,ltd, 2542.

 

 

ดาวน์โหลดบทความที่นี่

 
   
     

บทความนี้ยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ได้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. เรียนรู้และเข้าใจแอลดี. [Online] 2549; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/a09-ld2.htm

 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
บทความโดย...นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com

HOME กลับสู่หน้าแรก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2554